AVG Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg.
Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de
uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na uw expliciete toestemming,
heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,

er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij

een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

Voor het gebruik voor waarneming door een professionele collega met geheimhoudingsplicht, tijdens mijn afwezigheid.

Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie / intercollegiale toetsing.

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Privacy op de Zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
Dit zijn:

Uw naam, adres en woonplaats

uw geboortedatum

de datum van de behandeling

een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’.

de kosten van het consult


Workshops: informatie wat betreft uw persoonlijke gegevens
Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
• zorgvuldig omga met uw persoonlijke gegevens,
• er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

De gegevens uit uw aanmelding kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Voor het gebruik voor overleg door een professionele collega met geheimhoudingsplicht die meewerkt aan de opleiding/bijscholing/workshop;
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen;
• Email, nieuwsbrief en andere informatie toe te kunnen sturen;
• Telefonisch contact mogelijk te maken.

Privacy en de website
Op de website worden geen cookies gebruikt.

                                                                                                                                                                                                                                                      01-01-2021