Algemene voorwaarden Sung Tao  

Betaling
Betaling van de behandeling kan met contant geld, betalingsverzoek of overboeking.

Behandeling en tarieven
Behandelingen vinden uitsluitend plaats op afspraak. Een doorverwijzing van een arts of therapeut is niet nodig.

U ondergaat geheel vrijwillig en op eigen risico de afgesproken behandeling. Met het ondergaan van de behandeling gaat u automatisch akkoord met de standaard behandelovereenkomst van de Natuurgeneeskundige Praktijk Sung Tao. Deze behandelovereenkomst vindt u in de informatiemap en kan u digitaal worden verstrekt.

Alle behandelingen in mijn praktijk zijn gebaseerd op de behandelmethodes vanuit de Traditionele Chinese Geneeswijzen en vrijgesteld van BTW. Uitzonderingen zijn ontspanningsmassages.

Vergoedingen ziektekostenverzekering
Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en het afgesloten aanvullende pakket kunt u mogelijk in aanmerking komen voor (gedeeltelijke) vergoeding. Een eventuele vergoeding vindt plaats uit het budget voor Alternatieve zorg. Declaratie dient u zelf te doen aan de hand van de gestuurde en betaalde factuur.

Prijswijzigingen
Prijswijzigingen zijn voorbehouden en worden ruim van te voren kenbaar gemaakt via informatie in de praktijk.

Annulering
Afspraken kunnen uitsluitend minimaal 24 uur tevoren kosteloos worden geannuleerd, bij annulering binnen 24 uur wordt het gehele tarief van de geboekte behandeling in rekening gebracht.

Hygiëne
Sung Tao hecht veel belang aan ethiek en hygiëne. Ik verwacht van u als cliënt dat u hier ook zorg voor draagt. Uit hygiënisch oogpunt verzoek ik u vriendelijk om schoon op de afspraak te verschijnen. In verband met de hygiëne worden alle gebruikte materialen, eigendom van Sung Tao na elke behandeling gereinigd.

Aankomsttijd
Ik verzoek u vriendelijk op tijd voor de start van de afspraak aanwezig te zijn, echter niet meer dan 10 minuten voor aanvang van de geplande afspraak. Ik draag er zorg voor dat u niet hoeft te wachten. Te laat komen zal ten koste gaan van de geplande behandeltijd.

Persoonlijke gegevens
Voor aanvang van de behandeling zal ik een aantal vragen stellen met betrekking tot uw gezondheid. Tijdens de intake zal tevens ingegaan worden op uw medische historie en alle voor de behandeling relevante gegevens. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens.

Uw persoonlijke en medische gegevens worden nooit zonder toestemming aan derden verstrekt. Uw privacy is belangrijk voor Sung Tao en er wordt gewerkt conform de AVG richtlijnen.

Hoe ik omga met uw persoonlijke en medische gegevens is opgenomen in het privacy beleid.

WGBO
De praktijk hanteert de Wet op Geneeskundig Behandelovereenkomst (WGBO). Inhoudelijke informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Beroepsvereniging
Ik ben aangesloten bij de Federatie van Additief Geneeskundig Therapeuten (FAGT) en de overkoepelende organisatie Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)

Contra-indicaties
Eventueel aanwezige aandoeningen en reeds lopende behandeltrajecten dienen vooraf gemeld te worden. Bij twijfel of de gekozen therapievorm doorgang kan vinden kan ik u vragen eerst een arts te raadplegen om een diagnose te laten stellen.
Bent u al onder behandeling van een arts, therapeut of specialist, dan kan ik u vragen met hem of haar te overleggen of de gekozen therapievorm gedurende de behandelperiode mag worden toegepast.

Eventueel medicijngebruik, lopende behandelingen van een arts, therapeut of specialist en/of aanwezige allergieën dient u voor aanvang van de behandeling aan mij mede te delen. Wellicht is aanpassing van de behandeling dan noodzakelijk.

Disclaimer
Natuurgeneeskundige Praktijk Sung Tao is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen binnen of buiten de praktijkruimte. Sung Tao is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van niet volledig of verkeerde inlichting dan wel het verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik. Sung Tao behoudt zich het recht voor klanten te weigeren, bijvoorbeeld indien deze niet voldoen aan de gebruikelijke hygiëne waarden en normen of onder invloed zijn van alcohol of geestverruimende middelen.

Klachten
Ik zet mij elke behandeling in u zo goed mogelijk te helpen.
Mocht het echter voorkomen dat u niet tevreden bent over de behandelingen vindt dat er onjuist gehandeld is neem dan eerst contact op met mij, Karin Lindhout. Leg het probleem voor en geef mij de kans uitleg te geven. U kunt bij dit gesprek dan altijd een bekende uit familie of vriendenkring meenemen.

Uw klacht wordt te allen tijde uiterst serieus genomen en samen met u ga ik op zoek naar een gezamenlijke oplossing. Komen wij er niet uit dan kunt u zich wenden bij de volgende twee instanties: www.zorggeschil.nl en www.quasir.nl

Via de website van mijn beroepsvereniging www.fagt.org kunt u ook lezen hoe om te gaan met een klacht.

Waarneming
Ik heb afspraken gemaakt met collega therapeuten voor het geval ik langdurig niet in staat zal zijn de praktijkvoering voort te zetten.
Voor zover mogelijk zal ik zelf in contact treden om dit met u af te stemmen en toestemming tot dossieroverdracht te verkrijgen. Indien dit voor mij niet mogelijk is zal de betreffende waarnemend therapeut contact met u opnemen.

Waarneming houdt het volgende in:
Bij langdurige ziekte wordt na toestemming van de cliënt het cliëntdossier overgedragen aan een collega therapeut - waarnemer.
Bij overlijden neemt een van de waarnemers de cliëntendossiers over. Deze bewaart de dossiers gedurende 20 jaar, zoals de WGBO/AVG voorschrijft.


Hieronder kunt u dit bestand downloaden.

Behandelovereenkomst

 • Natuurgeneeskundige Praktijk Sung Tao

Naam                                K. Lindhout                                     

Adres:                              Raadhuisstraat 36 B

Postcode / plaats:          4701 PS Roosendaal                                                                                                                         

 • U als cliënt


komen overeen dat:

De therapeut aan de cliënt de benodigde behandeling of begeleiding biedt, zoals in het behandelplan zal worden/is verwoord.

Beide zijn zich bewust dat:

 • Uw therapeut is aangesloten bij de FAGT en heeft zich daarmee gecommitteerd te handelen conform de FAGT-regelgeving (www.fagt.org).
 • Uw therapeut heeft zich verplicht tot geheimhouding ten aanzien van cliënten en cliëntgegevens t.b.v. het dossier en verstrekte gegevens.
 • Therapeuten van de FAGT zijn verplicht een actuele tarievenlijst op de eigen website te plaatsen, dan wel de prijslijst duidelijk zichtbaar in de praktijk te plaatsen.
 • De FAGT therapeut dient de cliënt correct door te verwijzen naar een arts of collega-therapeut, indien zijn/haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 • De therapeut verplicht is om informatie betreffende de behandeling aan de cliënt te verstrekken in alle fasen van de behandeling.
 • U de therapeut vrijwillig bezoekt en de voorgestelde therapie vrijwillig ondergaat.
 • U zich als cliënt verplicht om, middels het intake- en anamneseformulier, eerlijke en relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.
 • U als cliënt het recht tot inzage in het eigen dossier hebt.
 • U zich verplicht een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
 • U bij een klacht over de behandeling in eerste instantie met uw therapeut in gesprek gaat. Geeft dit niet het gewenste resultaat of is dit door omstandigheden niet mogelijk, dan kunt u zich wenden tot de FAGT en/of tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir (www.quasir.nl) conform de wkkgz.
 • Beëindiging van de behandeling met wederzijds goedvinden te allen tijde kan geschieden.
 • Indien u als cliënt deze behandelovereenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, u deze eenzijdig kunt beëindigen door dit aan te geven aan uw therapeut.
 • De FAGT-therapeut de overeenkomst alleen eenzijdig kan beëindigen, indien redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. Dit dient duidelijk beargumenteerd te zijn.
 • Betaling van de behandelingen in onderling overleg geschied waarbij contant of na factuur betaald kan worden.
 • U de factuur na elke behandeling digitaal van uw therapeut ontvangt.

Naast bovenstaande punten de algemene voorwaarden van Sung Tao van toepassing zijn.

Op de website staan de privacyverklaring en de algemene voorwaarden.

Dit document kunt u hieronder downloaden.